Lam ao dong phuc lop o tai Cao Bang, Làm áo đồng phục lớp ở tại Cao Bằng