Lam Ao Lop O Tai Yen Bai, Làm Áo Lớp Ở Tại Yên Bái